Základní informace

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN) je vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci, který vznikl integrací vědeckých týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM). O vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN rozhodl Akademický senát UP v prosinci 2019 a tento byl oficiálně zapsán do Statutu UP k 1. srpnu 2020. Statut samotného ústavu CATRIN  nabyl účinnosti 1. října 2020. Plný provoz zahájil 1. ledna 2021.

Vize:

Propojení vědecko-výzkumných kapacit v oblasti biomedicínského výzkumu, nanotechnologií a nových materiálů a výzkumu rostlin je důležitým předpokladem pro hledání úspěšných nástrojů pro řešení globálních výzev současného světa, k nimž patří například dopady klimatických změn, boj s novými typy patogenů, diagnostika a léčba civilizačních onemocnění, odvrácení hrozící potravinové krize, získávání a ukládání „zelené“ energie, zajištění dostatku pitné vody, ochrana životního prostředí a řada dalších. Ústav je plánován jako otevřená struktura, do níž budou moci v budoucnu vstoupit další týmy. CATRIN má ambice být protiváhou obdobných institucí v zahraničí a zásadně tak přispět ke konkurenceschopnosti české vědy ve světovém měřítku.

Cíle:

  • Systematická a těsnější mezioborová spolupráce vědeckých týmů
  • Důraz na základní i aplikovaný výzkum
  • Sdílení přístrojového vybavení a zařízení, další rozvoj infrastruktury
  • Užší spolupráce s externími partnery
  • Vysoká grantová úspěšnost i v mezinárodním prostředí
  • Úspěšnost v transferu technologií
  • Významný pozitivní dopad na internacionalizaci UP
  • Posílení udržitelnosti center vybudovaných v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace
  • Rozvoj lidského potenciálu a know-how v regionu