Aplikační projekt ověří účinnost nanočástic nitridů železa v reálných podmínkách - Catrin

Aplikační projekt ověří účinnost nanočástic nitridů železa v reálných podmínkách

Otestovat účinnost nanočástic nitridů železa přímo na lokalitě s podzemními vodami kontaminovanými chlorovanými ethyleny je cílem projektu Pilotní aplikace nanočástic obsahujících nitridy železa pro reduktivní dechloraci chlorovaných ethylenů v podzemních vodách. Díky finanční podpoře Technologické agentury ČR ve výši zhruba 12,6 milionu korun na něm v příštích dvou letech budou spolupracovat odborníci z CATRIN Univerzity Palackého, Mikrobiologického ústavu AV ČR a firmy EPS biotechnology.

„Na konkrétní lokalitě zasažené chlorovanými ethyleny, zejména trichlorethylenem, použijeme nanočástice nitridů železa a budeme sledovat pokles kontaminace, vliv nanočástic na přítomné mikroorganismy v podzemních vodách a účinnost nanočástic v reálných podmínkách,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Jana Křížek Oborná z výzkumné skupiny Environmentální nanotechnologie CATRIN.

Vědci z této výzkumné skupiny publikovali v uplynulých dvou letech na téma nanočástice nitridů železa dvě práce v prestižních časopisech. „Na základě těchto výborných laboratorních výsledků jsme se rozhodli nanočástice nitridů železa posunout z laboratoře do praxe, k čemuž by měl posloužit tento nově získaný aplikační projekt,“ objasnila Křížek Oborná.

Olomoučtí výzkumníci například ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a dvěma vídeňskými univerzitami vyvinuli nanočástice nitridů železa, otestovali jejich účinky pro odstraňování chlorovaných ethylenů z vodného prostředí a detailně popsali mechanismy reakcí. Výsledky byly zveřejněny i v prestižním časopise pro environmentální výzkum Environmental Science & Technology. Oproti již tradičním nanočásticím nulamocného železa jsou nanočástice nitridů železa pro eliminaci trichloretylenu mnohem účinnější.

Chlorované ethyleny, jako je trichlorethylen (TCE), jsou organické sloučeniny, které slouží například jako rozpouštědla. Trichlorethylen je známý karcinogen, dlouhodobá expozice může vést k rakovině ledvin a jater, zatímco krátkodobé vystavení tomuto polutantu může způsobit například neurologické problémy. Při úniku do životního prostředí TCE postupuje přes horninové prostředí do podzemní vody, kde se vyskytuje v rozpuštěné formě nebo tvoří organickou fázi. TCE vykazují vysokou afinitu k půdní matrici, což vede k jeho zdlouhavému postupnému uvolňování do podzemních vod i po ošetření lokality běžnými sanačními metodami. Sanace takto kontaminovaných podzemních vod vyžaduje komplexní přístup.


Autor
Martina Šaradínová
8. července 2024