Naše mise - Catrin

Naše mise

Vize

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého je vědecké centrum zaměřené na špičkový výzkum v oblasti nanotechnologií, biotechnologií a biomedicíny. Základními stavebními kameny jsou kvalitní vědecké týmy s významným zastoupením zahraničních vědců, interdisciplinarita, mezinárodní spolupráce a intenzivní snaha přenášet výsledky výzkumu do praxe.

Díky ojedinělému propojení odborníků z celé řady oborů materiálového, rostlinného či biomedicínského výzkumu přinášejí vědci, ve spolupráci se zahraničními excelentními pracovišti, řešení pro celou řadu globálních výzev současnosti. Vyvíjené materiály a technologie jsou určené pro aplikace, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života a zdraví společnosti, zajistit dostatek potravin pomocí udržitelného zemědělství, přispět k efektivnímu využívání energetických zdrojů  včetně „zelené energie“ i ke zlepšení stavu životního prostředí.

Poslání

Posláním Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) je provádět mezioborový výzkum na mezinárodní úrovni v oblasti nanotechnologií, biotechnologií a biomedicíny, a tím přispívat k jejich  dalšímu rozvoji a aplikacím. Cílem CATRIN je zařadit se mezi přední evropské vědecké ústavy.

Naše historie

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) byl založen v roce 2020 jako vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl integrací vědeckých týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM). Tato tři výzkumná centra byla vybudována v letech 2010 až 2013 a jejich výzkumné týmy se od té doby značně rozšířily a internacionalizovaly díky podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Národního programu udržitelnosti (NPU) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).